กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภท บุคคลที่สนใจเข้าร่วมประมูล

ส่วนที่ 1) ข้อมูลส่วนตัว

คลิกเลือกรูปภาพ

ชื่อจริง

นามสกุล

เลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลักเท่านั้น)

-

-

-

-

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง)

อีเมล

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)

รหัสผ่าน

ยืนยัน รหัสผ่าน

กรณีได้รับคัดเลือก กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลผู้ติดตาม (จำนวน 1 ท่าน)

*หมายเหตุในกรณีมีบุตรร่วมเดินทาง

- บุตรที่อายุไม่เกิน 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย

- บุตรที่อายุ 4 ปีขึ้นไป อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1) ข้อมูลส่วนตัว

คลิกเลือกรูปภาพ

ชื่อจริง

นามสกุล

เลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลักเท่านั้น)

-

-

-

-

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ (สำรอง)

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยัน รหัสผ่าน

กรณีได้รับคัดเลือก กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลผู้ติดตาม (จำนวน 1 ท่าน)

*หมายเหตุในกรณีมีบุตรร่วมเดินทาง

- บุตรที่อายุไม่เกิน 3 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย

- บุตรที่อายุ 4 ปีขึ้นไป อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม